Jacques Claessen

Bijzonder hoogleraar herstelrecht en universitair hoofddocent strafrecht,
Universiteit Maastricht

Expertise
Materieel en formeel strafrecht; strafrechtelijke sancties; herstelrecht; slachtoffers in het strafrecht; strafrechtstheorie/-filosofie


Bio

Prof. mr. Jacques Claessen (Maastricht, 1980) is bijzonder hoogleraar herstelrecht en universitair hoofddocent straf(proces)recht bij de vakgroep Strafrecht & Criminologie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. Hij is tevens coördinator van de master Forensica, Criminologie en Rechtspleging.

Jacques houdt zich zowel bezig met straf- en herstelrecht in het algemeen als met strafrechtelijke sancties, slachtoffers in het strafrecht en herstelbemiddeling en mediation in strafzaken in het bijzonder – het liefst vanuit een normatief-kritisch en meta- juridisch perspectief. Op het gebied van herstelrecht geldt Jacques in Nederland inmiddels als expert. In 2012 ontving hij de eerste Bianchi Herstelrecht Prijs voor zijn proefschrift ‘Misdaad en straf’ uit 2010 (Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 610p., te vinden op: https://www.wolfpublishers.eu/claessen).

Jacques publiceert regelmatig in (inter)nationale vakbladen, waaronder het Vlaams-Nederlandse Tijdschrift voor Herstelrecht. In 2017 verscheen een Engelstalige monografie van zijn hand over vergeving in het strafrecht (Oisterwijk: Wolf Legal Publishers, 116p.) en in 2018 publiceerde hij samen met o.a. John Blad en Gert Jan Slump een ‘burgerinitiatiefwetsvoorstel’ inzake herstelrechtvoorzieningen in het Wetboek van Strafvordering (Oisterwijk: Wolf Legal Publishers, 75p.). In 2022 zal bij uitgeverij BOOM onder redactie van Jacques en Anneke van Hoek een bundel verschijnen waarin zij auteurs vanuit meer dan 25 disciplines laten reflecteren op herstelrecht.

Belangrijkste nevenfuncties: rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Limburg; redacteur van het Tijdschrift voor Herstelrecht; lid van de Raad van Advies van de Vereniging Mediators in Strafzaken (VMSZ); lid van de Commissie Studium Generale Maastricht; kerngroeplid bij Stichting Mens en Strafrecht; lid van de Adviescommissie inzake de Bianchi Herstelrecht Prijs.

Betrokken bij thema’s

Jacques Claessen is betrokken bij de volgende thema’s

Hate crime
Herstelrecht
Levensdelicten
LHBT+
Verkeersdelicten
Zedendelicten
Herstelbemiddeling
Materieel en formeel strafrecht
Mediation in strafzaken
Strafrechtelijke sancties

Projecten en publicaties

Project Changing Justice Gears (2020-2023) – deelprojecten Motivate (sanctiemotivering aan de hand van sanctiedoelen) en Discover (alternatieven voor kortdurende detentie) o.l.v. Stichting Restorative Justice Nederland en Universiteit Maastricht.

Van der Aa, S., Claessen, J., & Hofmann, R. (2020). Speciale behoeften van slachtoffers van hate crime ten aanzien van het strafproces
en de slachtofferhulp. Een onderzoek in opdracht van het WODC.

Claessen, J., Blad, J., Slump, G. J., Van Hoek, A., Wolthuis, A., & De Roos, T. (2018). Voorstel van Wet strekkende tot de invoering van herstelrechtvoorzieningen in het Wetboek van Strafvordering, inclusief Memorie van Toelichting. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.

Claessen, J., & Panis, M. (2021). Herstelrecht en mediation in verkeersstrafzaken. Verkeersrecht, 7/8, 194-291.

Claessen, J., & Slump, G. J. (2021). Herstelrecht en de politie: Vroegtijdig oplossingsgericht werken binnen een publiek kader. Het Tijdschrift voor de Politie, 1, 10-13.

Claessen, J., Slump, G. J., & Pinkster, A. (2021). De mogelijke meerwaarde van mediation in de tenuitvoerleggingsfase. Sancties: Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 1, 5-16.

Claessen, J., & Roelofs, K. J. M. M. (2020). Herstelrecht(voorzieningen) en mediation in strafzaken. In J. Boksem, P. A. M. Mevis, D. J. M. W. Paridaens, C. Waling, & H. D. Wolswijk (Eds.), Handboek Strafzaken – online. Wolters Kluwer.

Claessen, J. (2020). Pleidooi voor en uitwerking van een maximalistisch herstelrecht. Tijdschrift voor Herstelrecht, 4, 18-30.

Contact